Vad är flödessimulering?

Flödessimulering eller DES (Discrete Event Simulation) är en teknik som används för att analysera ett systems flöde. Flödet kan t.ex. vara ett tillverkningsflöde i en fabrik, ett logistikflöde i en lagerlokal eller ett personflöde på ett sjukhus.

Flödessimulering syftar oftast till att beräkna eller utvärdera något men är också lämpligt att använda för förståelse av ett system eller vid projektvägledning.

BERÄKNINGAR I DYNAMISKA SYSTEM

Det unika med beräkning med hjälp av flödessimulering är att det det går att räkna på dynamiska system. Exempel på frågor som går att beräkna:

  • Vad blir takten/h i det nya produktionssystemet?
  • Hur många lagerplatser krävs för respektive artikel?
  • Hur många sjuksköterskor behövs per skift?
FLÖDESSIMULERINGSMODELL

För att göra beräkningen byggs en flödessimuleringsmodell. En flödessimuleringsmodell är en förenklad digital kopia av verkligheten. Flödessimuleringsmodellen begränsas oftast till att täcka bara det området som behövs för att svara på den eller de aktuella frågeställningarna.

Flödessimuleringsmodellen består som regel av:
  • Statiska objekt som oftast symboliserar någon form av utrustning eller process.
  • Rörliga objekt som oftast symboliserar en produkt, en resurs eller arbetsorder.
  • Flöden som beskriver hur de rörliga objekten kan röra sig mellan de olika objekten.
  • Logik som beskriver exakt hur de rörliga objekten rör sig I olika situationer eller hur t.ex. utrustningar eller resurser tar sina beslut.
DYNAMISK INDATA OCH DISTRIBUTIONER

Indata från en existerande eller framtida verklighet matas in i flödessimuleringsmodellen. Det är indatan som ofta är dynamisk, t.ex. en manuell cykeltid I en monteringsstation eller tiden mellan att två patienter anländer till ett sjukhus. Den dynamiska indatan beskrivs inte med konstanta värden utan med hjälp av en distribution (t.ex. En normalfördelning med ett medelvärde och en standardavvikelse).

SLUMPADE REPLIKATIONER

När simuleringsmodellen sedan körs slumpas det fram värden från distributionen som skapar ett möjligt scenario och ger ett resultat för den unika körningen (ofta kallad replikation eller observation). För att få ett tillförlitligt (tillräckligt noggrant) värde görs en replikationsanalys för att ta reda på hur många replikationer som behöver köras.

STATISTISKA SVAR

Svaren från alla replikationerna ger gemensamt ett statistiskt svar på frågeställningen enligt följande exempel:

  • Med 95% säkerhet så ligger det sanna medelvärdet mellan 10,3 detaljer/h och 10,7 detaljer/h. Det finns alltså en konfidensnivå i svaret (95%) och ett konfidensintervall (10,3 – 10,7).